בורסת תא. בורסת

המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בדירוג A- ומעלה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח, תוך סייגים על מספר סדרות פר מנפיק בנוסף, ההקלות הסדירו רישום של חברות הרשומות בישראל לרישום בבורסות מוכרות בחו"ל ואפשרו שינוי משטר דיווח בהתאם לכך
אופציות על מדד ת"א 35 הוא המוצר הסחיר ביותר בתל אביב, וישנה פעילות ערה גם באופציות שקל-דולר בהיותו של יום שישי קצר, היא אינה פעילה בו

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

משקל כל מניה במדד נקבע לפי שווי החזקות הציבור בה.

19
מניית פרטנר
עם זאת, המסחר באיגרות חוב ומק"מ עלה בתקופה זאת
בורסת
אולם, יחד עם זאת בידי המשקיע קיימת האפשרות לרכוש או למכור את קרן הסל, באופן דומה לקרנות נאמנות פתוחות שאינן נסחרות בבורסה
מניית פרטנר
הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן
המסחר התנהל בבנק, במשרדו של מר — בנקאי ישראלי, ממקימי לשכת החליפין לניירות ערך ומנכ"ל בבנק לאומי אחד הבלמים לעניין זה היה הצורך באישור , אשר עשוי להיות כרוך גם בהחלשת הבורסה כ במסחר בניירות ערך
הבורסה משמשת את הממשלה ל של חברות ממשלתיות ולהנפקה ומסחר של הבניין משתרע על שטח של 22

בורסת

בעולם דיגיטלי, ההצדקה לעמלה זו ברורה פחות, מרבית חברי הבורסה שאינם בנקים אינם גובים אותה מלקוחותיהם ואף הבנקים נוטים לוותר עליה עבור חלק מלקוחותיהם.

מניית פרטנר
בספטמבר 2017 אישר את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, ובמסגרתו הפכה הבורסה לחברה למטרות רווח תוך יצירת הפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה
אתר הבורסה
חברים שאינם בנקים, קרי בתי ההשקעות גובים מסוחרים בעלי היקף מחזורים נמוך עמלה נמוכה יותר כ-0
אתר הבורסה
לאחר קום המדינה, על רקע הגידול במחזורי המסחר ובמספר החברות שהונפקו לציבור, גבר הצורך במיסוד המסחר בניירות ערך, ובעקבות כך הבנקים ובתי ההשקעות שפעלו בישראל באותה תקופה, התאגדו והקימו בספטמבר את הבורסה לניירות ערך ב