הלכות לשון הרע. החפץ חיים

זהו המתכון לפיו עלינו לנהוג ועל העריות שספר עליהם ותשא אשת אדוניו וגו': דבתם - כל לשון דבה פרלי"ץ בלע"ז ריידערייא
בחטא המרגלים היתה התרסה כלפי שמיא, "כי חזק הוא ממנו" כלומר, ההגדרה העיקרית של לשון הרע היא הנזק שהאדם עושה לחבירו

פרשת וישב

החפץ חיים בפתיחה לספרו מונה למעלה משלושים מצוות מן התורה 17 מצוות "לא תעשה" ו-14 מצוות "עשה" הרגילים לבוא ע"י לשון הרע, והמדבר או השומע לשון הרע עלולים בנקל להיכשל ולעבור עליהן והמספר לשון הרע בקביעות סופו להיכשל בכולן.

22
איסור לשון הרע
הנביא ישעיהו מספר כיצד הוא רואה את כסא הכבוד, ותוך כדי המחזה הגדול הזה הוא אומר ישעיהו ו, ה — ז : "ואומר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב כי את המלך ה' צבאות ראו עיני
מבוא להלכות לשון הרע
וכן בלאו דאלמנה ויתום לא תענון, כתב הרמב"ם בהלכות דעות פךרק ו' הלכה י' שאם עינה אותן ללמדן תורה או אומנות ליכא איסור, "וכן בלאו דלא תלך רכיל מותר לספר לה"ר על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה", וכן באונאת דברים מותר להקניטו בדברים דרך תוכחה וכן מותר להלבין פנים דרך תוכחה אם לא חזר בו אחרי שהוכיחו בסתר כמו שעשו כל הנביאים בישראל וכן לשון הרמב"ם בהלכות דעות פרק ו' הלכה ח' , וכתב שם ר"א וסרמן: "ומוכח מכל זה דכל האיסורין האלו הותרו לצורך תועלת"
החפץ חיים
והדיבור הוא הכוח הפנימי והשורשי באדם, והסימן לכך הוא שפעולת הדיבור היא הקלה ביותר
מבחינה הלכתית של איסור גילוי סוד גרידא, מצאנו רק לגבי דיינים, בשו"ע חו"מ סימן יט סעיף א' וראה להלן נספח : אחר שנשאו ונתנו בדבר מכניסים הבעלי הדינים, וגדול שבדיינים אומר: איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב אני בטוח שכמו שלא כדאי שתלמדי ממנה הנהגות אחרות, אל תקבלי ממנה עצות לא חכמות , אם היא קוראת לך אגואיסטית כי את לא עושה שירות תחשבי איזה איגואיסט צריך להיות כדי לעזוב את מסורת אבותינו , מסורת של אלפי שנים , שיהודים מסרו נפש ומתו על קידוש ה' כדי לא לוותר עליה , עכשיו מי אגואיסט? ברור שלשיטתנו, גישה כזו כלל לא מתחילה
מעבר לכך, כל מעשה רע של אדם מישראל גורם לחילול השם, וכאשר אדם הולך ומספר את זה ומפרסם את זה, זה מגביר את חילול השם שבדבר כל הצרות — מלשון הרע כל הצרות והגלויות של עם ישראל נבעו מלשון הרע

לשון הרע (סיכום)

הכל תלוי בהקשר בו נאמרים הדברים.

7
החפץ חיים
אמר אמר : כל המספר לשון הרע ראוי באבן, כתיב הכא "מְלָשְׁנִי בַסֵּתֶר רֵעֵהוּ - אוֹתוֹ אַצְמִית" וכתיב התם "צָמְתוּ בַבּוֹר חַיָּי וַיַּדּוּ אֶבֶן בִּי"
פרשת וישב
אוי ואבוי לכל מי שחושב בצורה הזאת, אוי ואבוי כמה דינים הוא מזמין לעצמו
לשון הרע
הרי דאף על אמת אסור לספר בגנות חבירו ונקרא לשון הרע
אלא שהוא חשש שהגוי יתבע את העגלון בבית דין של גויים, והוא יאלץ לשלם לגוי, כאשר על פי דין תורה העגלון פטור מלשלם ג אולם מתי חייב עד אחד להעיד, אם הוא מביא תועלת בעדותו, אבל אם לאו, אסור לו להעיד משום שהוא רק מוציא שם רע בלבד
אני לא יודעת אם זה אמיתי? ועליהם נאמר בתהילים י"ב ד' "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" מתוך אמר משום : מאי דכתיב "מַה יִּתֵּן לְךָ וּמַה יֹּסִיף לָךְ לָשׁוֹן רְמִיָּה"? ואף על פי שאינו לוקה, דעה רעה היא עד מאוד; אלא ראוי לאדם להיות מעביר על כל דברי העולם--שהכול אצל המבינים דברי הבל והבאי, ואינן כדאי לנקום עליהם

איסור לשון הרע

יש כל כך הרבה רבנים וסוגים, כאילו לאיפה ללכת? ארץ ישראל היא ארץ של אמת, וכאשר יש קלקול בדיבור אין התאמה לארץ ולכן באה גלות.

15
לשון הרע (סיכום)
מה העונש שלי ומה שלה? ככל שבני הזוג טהורים יותר ביישנים יותר ונקיים מהשוואות האהבה ביניהם תפרח, אם יהיו להם מקורות להשוואה, אזי בעיתות משבר הנערה תתחיל לחשוב על הגברים שהיו לה בעבר והגבר יתחיל לדמיין דמיונות וח"ו יבגוד, אם את לא רוצה גבר בוגדני אל תבגדי בנערות שלך בבורא עולם כי מי שבוגדת בבורא עולם ולא עושה רצונו לפני החתונה בורא עולם ידאג שבעלה יבגוד בה ויצבור ניסיון גם אחרי החתונה
חפץ חיים
המחלוקת בין הרשב"ם לבין רבותיו, האם מחאה שפלוני גזלן ויושב בקרקע שלא שלו יש בה גדר לשון הרע או אין בה גדר של לשון הרע
הלכות לשון הרע ורכילות (א)
אם ברור מעל לכל ספק שאדם גורם נזק לחבירו - אסור לעשות זאת