פסקת התגברות. הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

פוליטיקאים מימין דרשו רוב של 65-61 חברי כנסת - רוב קואליציוני - ואילו במערכת המשפטית דרשו רוב של 80-75 ח"כים, כדי שחוקים יחוקקו מחדש על סמך קונצנזוס ולא על סמך רוב מזדמן המחוקק נהג לחוקק חוקים מתגברים — שנקראו "חוקי אשרור" אך לא זוהו כהתגברות — שהצהירו כי "למען הסר ספק", רשימת חוקים שעלולים להתפס כנוגדים את סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת הם תקפים "לכל דבר וענין מיום חקיקתם
קנדה ידועה בגישתה המציבה את ההתגברות כחלופה לעמידה בדרישות מידתיות של הצ'רטר בהיעדר אמירה מפורשת במסגרתה המחוקק מבטא את מודעותו שהוא מסמיך את הרשות המבצעת לפגוע בזכויות, יפורש החוק באופן התואם את זכויות האדם ככל האפשר

זו לא פסקת התגברות

ההודעה קבעה כי "מאז חקיקתו של חוק היסוד לפני כ-25 שנה, יישם אותו בית המשפט העליון בזהירות רבה ופסל מכוחו מספר מצומצם של חוקים שנמצא כי הם סותרים בעליל את חוק היסוד" וטענה כי מתן סמכות לרוב של 61 מחברי הכנסת לחוקק חוק שפוגע בצורה בלתי ראויה בזכויות האדם, "מעניק כוח רב מדי לקואליציה ולממשלה, מפר את האיזון בין רשויות המדינה, מסכן את זכויות האדם בישראל ומאיים על האופי הדמוקרטי של המדינה".

19
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
השימוש בהתגברות לא ייתפס בציבור כמעשה הראוי לגינוי משום שמקורם של חוקי היסוד אינו בהסכמת העם אלא בתמיכת רוב פשוט במחוקק
חוק יסוד: החקיקה /
הראשון, פסקת ההתגברות תהיה במסגרת חוק יסוד: השפיטה, ועל פיה ניתן יהיה להתגבר על חוק שנפסל ברוב של 61 חברי כנסת בלבד
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
התזכיר קובע עוד, שבית המשפט העליון לא יהא רשאי לפסול חוק יסוד בטענה שאינו חוקתי, אלא רק במקרה שנפל פגם בהליך החקיקה שלו כקבוע בחוק היסוד עצמו
השר יזהר שי מכחול לבן אמר בריאיון לאולפן ynet: "אף אחד לא יפגע בדמוקרטיה, אף אחד לא יעביר חוקים שמקעקעים את היסודות של המשטר הדמוקרטי בישראל" אף אחת מהצעות אלה לא הגיעה ל
או שיש צורך ברוב מיוחד, גדול יותר ברשימה זו אני מבקשת להתמקד בשתי שאלות האחת, האם אכן פסקת ההתגברות היא "זרה" לחוקה הישראלית ואימוצה יהווה ביטוי למהפכת-נגד, שמטרותיה ביטול תוצאות המהפכה החוקתית? גם בריטניה העמידה אפוא אופציה למחוקק: תעמוד בדרישות תוכן של הגנה על זכויות או שבית המשפט יכריז עבורך שהתגברת

חוק יסוד: החקיקה /

פסק הדין עורר משבר פוליטי, ודרישה מצידה של מפלגת להשיב את הסטטוס קוו בנושא על כנו.

14
חוק יסוד: החקיקה /
ראו Rivka Weill, , 49 Isr
מה הבעיה עם על פסיקת
פסקת ההתגברות היא הדרך לעקוף את בית המשפט העליון, ולכן אין לאפשר זאת בשום צורה
חוק יסוד: החקיקה /
פיתוח בעברית של רעיונות אלה מופיע בין היתר בחיבורים הבאים: רבקה ווייל "" עיוני משפט לח 501 2016 להלן: ווייל "חוקת הכלאיים" ; ווייל "על המגבלות האינהרנטיות", לעיל ה"ש 6